‘Tohumdan Hazır Giyime Yerli Pamuk’

18-05-2019

Ulusal Pamuk Konseyi’nin 5’inci Ulusal Pamuk Zirvesi ‘Tohumdan Hazır Giyime Yerli Pamuk’ sloganıyla, 13 Nisan 2019 tarihinde Kahramanmaraş’ta düzenlendi.
 
Sektörümüzün üretici, tüccar, sanayici, araştırma ve meslek kuruluşları temsilcilerinin ve ilgili Bakanlıklarımızın yönetici ve uzmanlarının katılımı ile gerçekleşen zirvede, ülkemiz pamukçuluğunun sorunları, tohumdan hazır giyime, yerli pamuk değer zincirinde yer alan bütün kesimlerin bakış açılarından ele alınıp değerlendirildi ve çözüm önerileri ortaya kondu. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu sorunlara yaklaşımı, çözüm için yapılanlar ve sektörümüzün ülke ekonomisine katkısının daha da geliştirilmesi için yapılması planlananlar dile getirildi.
Toplantının açılış konuşmasını Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık yaparken, başta Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun olmak üzere diğer katılımcılar da konuştu.  Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu’nda Sendikamızı temsil eden Ali Ulvi Karahan da zirveye iştirak etti.
 
Sonuç bildirgesi 
Zirvenin sonuç bildirgesini Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık açıkladı. Zirvede pamuk tarımında, pamuklu tekstil ve hazır giyim sanayilerinde sürdürülebilirliğin sağlanması konularında yapılan görüşmelerde şu sorunlar öne çıktı ve çözüm için aşağıdaki önerilerde fikir birliğine varıldı:
Yerli pamuk üretimimizde sürdürülebilirliğin sağlanması:
• Yerli pamuk üretimimizde maliyetler, girdi fiyatlarının ve kredi faizlerinin yüksekliği, çok parçalı ve küçük arazilere sahip işletmeler vb nedenlerden ötürü, diğer ülkelere kıyasla çok yüksektir. Bunu dengelemek üzere, ülkemizdeki pamuk destekleri her yıl enflasyon oranında artırılarak sürdürülmelidir. Bu destek, tekstil sanayimizin pamuk ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmesi ihtiyacı bir yana, mevcut üretimin sürdürülebilmesi için de elzemdir.
• Üretim maliyetinin artmasına neden olan bir diğer husus, aynı zamanda önemli sosyal ve çevresel kayıplara da yol açan aşırı gübre, ilaç ve su kullanımıdır. Bu kayıpların önlenmesi için bütün pamuk bölgelerinde kapsamlı ve planlı eğitim faaliyetleri başlatılmalı, ayrıca üreticilerin süreçlerinde bu tür faaliyetleri barındıran İPUD (İyi Pamuk Uygulamaları Derneği-BCI), Organik Pamuk vb projelere katılımı teşvik edilmelidir.
• Destekleme için öngörülen münavebe koşulu toprak verimliliğinde beklenen iyileşmeyi sağlayamayacağı gibi, pamuk üretiminde önemli azalmalara neden olacaktır. Söz konusu münavebe koşulu pamuk için yeniden değerlendirilmelidir.
• Üretimde sağlanan ürün kalitesi hasat öncesi defolyant uygulaması, hasat ve hasat sonrası taşıma ve depolama ve ayrıca çırçırlama işlemlerindeki dikkatsizlik, teknik ve ekonomik yetersizlik gibi nedenlerle kısmen ya da büyük ölçüde yitirilmekte ve kontaminasyon oluşabilmektedir. Bu kayıpları önlemek üzere, eğitim faaliyetlerine önem verilmeli, çırçır işletmeleri yenilenmeli, çalışma usul ve esasları güncellenmeli, depolama kapasitelerinin işledikleri ürün miktarı ve çeşitliliğine uygun hale gelmesi sağlanmalıdır.
• Tarla veriminde sağlanan gelişmeler büyük ölçüde yerli tohumculuğumuzdaki Ar-Ge çalışmalarının ürünüdür. Bu gelişmeyi sürdürmek ve yurtdışına yaymak için yerli tohumculuğumuz teşvik edilmelidir.
• Pamuk üreticilerinin en büyük sorunu, ürünlerini büyük çoğunlukla ve fiyat tahmini yapamadan hasat zamanında satmak zorunda kalmalarıdır. Sorunun çözümü için lisanslı depoculuğun hızla yaygınlaştırılması gerekmektedir.
• İklim değişikliğinin getirdiği belirsizliklere karşılık ürün verimi ve kalitesinin korunması için pamuk hasadının olabildiğince kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Mevcut pamuk toplama makine parkını geliştirmek üzere ikinci el ithalatındaki sınır 10 yaşa çıkarılmalı, teknik ve ekonomik ömrünü doldurmuş makine girişini önlemek üzere, ithal makinelerin büyük revizyonla yenilenmiş olmaları ve bunun yetkili kurumlarca tevsiki zorunlu kılınmalıdır.
• Ülkemiz tarım işletmelerinin çok parçalı ve küçük arazilere sahip olması sebebiyle, bu işletmelerin makinalı hasadın teknik ve ekonomik üstünlüklerinden yararlanabilmelerini sağlamak üzere, makineli hasat müteahhitliği teşvik edilmelidir.
• İş güvenliği ve çocuk işçi çalıştırılması gibi sosyal açıdan sürdürülebilirliğe yönelik tehditlerin önlenmesi için İPUD (İyi Pamuk Uygulamaları Derneği-BCI) vb sertifikasyon programları teşvik edilmelidir.
Zirvede pamuğun yanı sıra tekstil ve hazır giyim sanayiinde de sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik tespitler ele alındı.
Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık “Bizler üretici, tüccar ve sanayici; ülkemiz pamuk sektörünün ayrılmaz birer parçası olarak, ulusal çıkarlarımızı daima her şeyin üstünde tutarak, sürdürülebilir yerli üretim ve daha müreffeh bir Türkiye için, aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.
 
“1 milyon tonun ötesi hayal değil”
Ali Ulvi Karahan
Ulusal Pamuk Konseyi Yön.Kur.Üyesi-TTSİS Temsilcisi
KARSU Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Teknik Genel Müdür Yardımcısı
Pamuk tüketimi konusunda, Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC) son toplantısında 2017-2025 döneminde Dünya elyaf talebindeki artışa bağlı olarak kişi başına yıllık pamuk tüketiminin 4 kiloya çıkacağını rapor etmiştir. Bu rakam, Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sanayileri için büyük bir fırsat içerecek ve sanayicilerimizin pamuk tüketimi giderek artacaktır. Önümüzdeki beş ila sekiz yıla kadar sanayicilerimizin pamuk ihtiyacı 1.5 milyon tondan, 2 milyon ton ve ötesine ulaşabilecektir.  Bu ihtiyacın daha az dışa bağlı karşılanabilmesi için yerli pamuk üretimimizin artırılması gerekmektedir. Son yıllarda ülkemizde pamuk üretiminde artışlar gerçekleşmeye başlamış ve uzun süreden sonra yıllık 1 milyon ton kütlü pamuk üretimi konuşulmaya başlamıştır. Avustralya’dan sonra dünyanın ikinci tarla verimine sahip ülkemizde destekleme primlerinin iyileştirilmesi ile pamuk ekim sahalarının artırılması özendirilmelidir. Bu sayede önümüzdeki sezon ve sonrasında 1 milyon ton sınırının çok ötesine geçmek hayal olmayacaktır.
Ulusal Pamuk Konseyi, yerli pamuk üretiminin artırılmasına yönelik çabalarının yanı sıra, GDO’suz Türk Pamuğu markasını dünya geneline benimsetmeye, pamuğun işlenmesinde çiftçi ve çırçırcıların kalite konusunda duyarlı olması konularında yoğun çalışmalarına devam etmektedir.

Diğer Haberler